За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Приоритетни оси

Основни приоритети на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух.
Основни дейности, финансирани по приоритета са строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и на канализационни мрежи за агломерации от населени места с население повече от 10000 екв.ж., строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи за агломерации от населени места с население 2000 - 10000 екв.ж. и такива под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали, а също и разработване и актуализиране на планове за управление на речните басейни, дейности, свързани с доставката на оборудване за откриване и измерване на течове, както и осигуряване на съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води, както и подготовка на инвестиционни проекти за последващо финансиране в рамките на приоритетна ос 1. Градският транспорт е един от най-големите причинители на замърсяване на околната среда, поради което е необходимо предприемането на мерки за подмяна на автобуси, тролейбуси и трамваи с модерни екологични транспортни средства, както и осигуряване на метро влакове

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Основни дейности, финансирани по приоритета са доизграждане на системи от “поносими” регионални съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци, изграждане на центрове за рециклиране на отпадъци, едновременно с въвеждането в експлоатация на новоизграждащите се регионални депа за битови отпадъци, поетапно прекратяване на експлоатацията и последваща рекултивация и закриване на съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти, изграждане на регионални съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) от депата за битови отпадъци чрез производство на електрическа енергия, изграждане на “поносими” съоръжения за предварително третиране, включително за компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци, едновременно с въвеждането в експлоатация на новоизграждащите се регионални депа за битови отпадъци, разработване/преглед и актуализация на регионални/общински планове за управление на отпадъците, както и подготовка на инвестиционни проекти за последващо финансиране в рамките на приоритетна ос 2.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
По приоритетната ос се финансира разработване и актуализиране на планове за управление на защитени територии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000, повишаване информираността на общините и населението за мрежата НАТУРА 2000, създаване на управителни органи на определените места от НАТУРА 2000, изпълнение на дейности в съответствие с идентифицираните нужди в одобрените планове за управление за (1) защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (2) защитени територии, свързани с опазване и възстановяване на местообитания и регулирано използване на видовете, разработване на планове за действие за всички застрашени видове, изпълнение на дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие, подготовка на бъдещи проекти за последващо финансиране в рамките на приоритетна ос 3.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ.
По приоритета се финансира оценка на постъпили проекти и техния подбор, организация и провеждане на срещите на Комитета за наблюдение на ОП, финансиране на необходимите човешки ресурси, ангажирани изключително с изпълнението на стриктно посочени задачи за управлението на ОПОС, извършване на одит и контрол на ОП, подготовка, организиране и провеждане на обучения за Управляващия орган, Междинното звено, дирекция ”Вътрешен одит”, Комитета за наблюдение, извършване на проучвания, подготовка на експертни доклади, статистически анализи, тестове и оценки, както и всички дейности, свързани с осигуряване на необходимата публичност и популяризиране на ОПОС.