За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Оценка на програмата

ВТОРИ ДОКЛАД по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на ОПОС 2007-2013 г.

РЕЗЮМЕ на доклад за Текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за периода: 01.01.2013 – 31.12.2013 г.


РЕЗУЛТАТИ от проучване удовлетвореността на бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

РЕЗЮМЕ на Доклад за Текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2012 г.

РЕЗЮМЕ на Доклад за Текуща оценка на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2011 г.

АНАЛИЗ на резултатите от анкетните проучвания за степента на въздействие, удовлетвореност и качеството на публични събития по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – доклад 1.

ДОКЛАД по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

РЕЗЮМЕ на Доклад за Междинна оценка на изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" за периода 2007-2010 г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от Провеждане на национално-представително проучване за измерване на индикаторите на информираност на аудиторията, познаваемостта и нагласи по отношение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ДОКЛАД за Степента на информираност и информационните нужди на целевите аудитории на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

ОЦЕНКА на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."