За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обществени поръчки

СНЦ "Зелени Балкани"

Процедура - открит избор за обект "Изграждане на басейни и съоръжения" по проект 
№ 5103020-30-673  "Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени 
чаплови колонии в поречието на р. Марица", Дог. № 5103020-С-007 / 17.01.2012 г., 
Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20, ОПОС 2007-2013 г.
Бенефициент: СНЦ "Зелени Балкани".
Приложените документи може да намерите 
Обществени поръчки на Община Асеновград

1.„Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград”; Дата на отваряне на офертите: 27.11.2013 год. от 09:30 часа.

2.„Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“Дата на отваряне на офертите: 25.10.2013 год. от 14:00 часа.

3.„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ  за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България”Дата на отваряне на офертите: 15.11.2013 год. от 09:30 часа.

4.„Избор на изпълнител на текущ одит по проект: “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” Дата на отваряне на офертите: 18.11.2013 год. от 09:30 часа.

5.„Изпълнител на външна техническа  помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” Дата на отваряне на офертите: 19.11.2013 год. от 10:00 часа.

6.„Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ Дата на отваряне на офертите: 26.11.2013 год. от 10:00 часа.
http://www.assenovgrad.com/news.php?id=2288

Обществени поръчки на УО, МЗ и ВО:

- Обществена поръчка за предварителна и екологична оценка на оперативната програма за околна среда, която ще се изпълнява в периода 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е 26 ноември 2012 г.
*Документацията за обществената поръчка е публикувана и на интернет страницата на МОСВ, в
секция “Профил на купувача”.


Обществени поръчки на ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България


- Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за услуга с предмет: „Ръководител на проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”, Номер на договора: 5103020–С-012, Номер на проекта: 5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.;

- П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А по реда на чл. 7, т. 1 от ПМС № 69 за определяне на Изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 от проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012, Номер на проекта: 5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

- Открита процедура по ПМС-55 с предмет "Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 13.03.2013 г.


Обществени поръчки на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС):
- Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на техническо оборудване по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза” по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на GPS устройства”; 2. Обособена позиция № 2 „Доставка на фотографска и оптична техника”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на апаратура”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на рибарски принадлежности”; 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на лодки”; 6. Обособена позиция № 6 „Доставка на звукозаписващо и звуковъзпроизвеждащо устройство с аксесоари”; 7. Обособена позиция № 7 „Доставка на живоловни капани”; 8. Обособена позиция № 8 „Доставка на високопроходим автомобил”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.05.2013 г.
- Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
- Oткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013 г.

Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение

- Oткрива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България ”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013.
Обявлениe
Решение

- Oткрива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море ”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04. 2013 г.

Обявлениe
Решение

- Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
- Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.

- Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.

Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение
Решение за прекратяванеПрироден парк „Сините камъни” гр.Сливен
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-72/29.03.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни” гр.Сливен с предмет: „МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БИОТИЧНИ КОМПОНЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ” ГР. СЛИВЕН” ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН” по проект № DIR- 5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”, финансиран с договор № DIR- 5113326-С-009 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

-
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-169/26.06.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни” гр.Сливен с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН” .
- Обявление
- СНЦ "Зелени Балкани" -

1. Процедура - открит избор за обект "Изграждане на басейни и съоръжения" по проект 
№ 5103020-30-673  "Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени 
чаплови колонии в поречието на р. Марица", Дог. № 5103020-С-007 / 17.01.2012 г., 
Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20, ОПОС 2007-2013 г.
Бенефициент: СНЦ "Зелени Балкани".
Приложените документи може да намерите тук.

2. "Доставка на автомобил с висока проходимост”

 

3. Открита процедура за избор на изпълнител „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”.

 

4. Процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ за доставка с предмет: „Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)” към дейност 4 от Проект № 5103020-42-685 „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”.