За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обща информация за ОПОС

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, изменена с решение на ЕК от 04.02.2016 г. (финален текст)
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", изменена с решение на ЕК от 9.04.2015 г.

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", изменена с решение на ЕК от 13.02.2013 г.

Допълнение към Оперативна програма "Околна среда" от 2012 г.

Допълнение към Оперативна програма "Околна среда" от 2011 г.

Допълнение към Оперативна програма "Околна среда" от 2010 г.

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", одобрена с решение на ЕК от 7.11.2007 г.

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е разработена от специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 - 2006 г. Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени екологични организации, научни организации, организации на синдикатите и др.

Общият финансов пакет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 641 623 150 евро.


Приоритет

Общ размер на финансовите средства

Финансов пакет в %

Финансиране от ЕС

Национално съфинансиране

Среден % на финансиране от ЕС

Размер

Размер

Приоритет 1

КФ

1 208 666 204

73.63%

1 027 366 273

181 299 931

85%

Приоритет 2

ЕФРР

295 584 935

18.01%

251 247 195

44 337 740

85%

Приоритет 3

ЕФРР

92 647 344

5.64%

78 750 242

13 897 102

85%

Приоритет 4

ЕФРР

44 724 667

2.72%

38 015 967

6 708 700

85%