За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Комитет за наблюдение на ОПОС

Комитетът за наблюдение (КН) на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." е създаден в изпълнение на чл. 63 от Регламент на Съвета 1083/2006 и при съблюдаване на принципа на партньорство.

ПМС № 182 от 21.07.2006 г. определя състава, функциите и задачите му. Поименният състав на КН се определя със заповед на министъра на околната среда и водите. Комитетът за наблюдение на оперативната програма следи за ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка по изпълнението на програмата, разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението й, разглежда и одобрява предложения за промени в програмата.

Процесът на работа на КН се определя от Вътрешни правила, които се приемат на неговото първо заседание. Комитетът приема и Етичен кодекс, който е неразделна част от Вътрешните правила за работата му. Дейността на Комитета се подпомага от Секретариат, чиито функции се изпълняват от отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" в рамките на Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда".

Съгласно разпоредбите на Регламент 1083/2006, член 65, ролята на Комитета е да осигури ефективност и качество на изпълнение на ОП и изпълнява следните основни функции:
 • Разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране в рамките на шест месеца от одобрението на ОП и одобрява всяка ревизия на тези критерии в съответствие с нуждите на програмирането;
 • Периодично разглежда постигнатият напредък по отношение на специфичните цели на ОП на основа на документите, представени от УО;
 • Разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението на ОП;
 • Информира се за резултатите, заключенията и препоръките от докладите по финансовото управление и изпълнение на ОП, изготвени от СО;
 • Разглежда информацията по годишните доклади за контрол, и други констатации на вътрешни и външни контролни органи за наличието на сериозни отклонения от заложените цели (ако има такива), въз основа на които приема график за корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението им;
 • Изготвя предложения до УО на ОП за промени и преразглеждане на ОП, които да допринесат за постигане на целите на СФ и КФ на ЕС или за подобряване на управлението, включително финансовото управление на ОП;
 • Разглежда и одобрява всякакви предложения за допълнения към съдържанието на Решението на ЕК за отпускане на помощта от фондовете;
 • При необходимост разглежда и одобрява предложенията за преразпределение на средства между приоритетите на ОП;
 • Одобрява Комуникационния план за изпълнение на мерките за информация и публичност на ОП и следи за изпълнението му;
 • Следи за действията, които се предприемат от УО и МЗ на ОП, в съответствие със следните хоризонтални политики: устойчиво развитие (в т.ч. околна среда), равни възможности, конкуренция (в т.ч. държавни помощи) и обществени поръчки;
 • Може да изпълнява и други задачи, произтичащи от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила за работата на КНОП

Кодекс на поведение на КНОП