За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Интегриране на околната среда и климата


  • Първа фаза на процеса на интегриране на политиката по околна среда и изменение на климата

Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 г. (одобрено с протоколно решение по т.7 от протокол №8 от заседанието на Министерския съвет на 1 март 2013 г.)

  • Втора фаза на интегриране на политиката по околна среда и изменение на климата

Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.”

Решение № 3 на Министерския съвет от 6 януари 2016 г.

  • Други документи и материали

Документ за Интегриране на политиките за биологичното разнообразие и НАТУРА 2000 в споразуменията за партньорство и оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

Национална информационна и комуникационна стратегия за Мрежата НАТУРА 2000

Сборник „За по-добро бъдеще: добри практики в мрежата НАТУРА 2000“

Презентации от срещата на 16 април 2013 г. във връзка с интегриране на политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК), при програмирането на средствата от фондовете на ОСР за периода 2014-2020 г.:

Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика за рибарство за периода 2014-2020 г.

Интегриране на ПОС и ПИК в ОП „Региони в растеж“, МРРБ

Интегриране на ПОС и ПИК в ОП „Иновации и конкурентоспособност“, МИЕТ

Интегриране на ПОС и ПИК в ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, МТИТС

Интегриране на ПОС и ПИК в ОП „Програма за развитие на селските райони“, МЗХ

Интегриране на ПОС и ПИК в Оперативна програма за морско дело и рибарство, ИАРА

Интегриране на ПОС и ПИК в ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, МТСП

  • Европейска мрежа на компетентните органи в областта на околната среда и на Управляващите органи (European Network of Environmental Authorities – Managing Authorities (ENEA-МА)

линк: http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_en.htm