За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Финансова рамка

Реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” се подпомага финансово от два фонда на ЕС: Kохезионният фонд (в размер на 1,027 млрд. евро) и Eвропейският фонд за регионално развитие (в размер приблизително на 368 млн. евро), както и от национални средства в размер на 246,2 млн. евро, които представляват 15% национално съфинансиране за средствата от КФ и 15% национално съфинансиране за средствата от ЕФРР.

Общият финансов пакет за реализацията на оперативната програма възлиза на 1 641 623 150 евро.

От тях по приоритетна ос 1 в сектори Води и Въздух, съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 1 027 366 273 евро, а националното финансиране - 181 299 931 евро. Това са общо 1 208 666 204 евро за изпълнение на дейностите, попадащи в обхвата на тази приоритетна ос.

По приоритетна ос 2 в сектор Управление на отпадъците, съфинансирането се предоставя от Европейския фонд за регионално развитие и е в размер на 251 247 195 евро. Националното съфинансиране е 44 337 740 евро, което прави общ размер на средствата, предназначени за изпълнение на дейностите в сектора295 584 935 евро.

Приоритетна ос 3 - Биологично разнообразие - съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 78 750 242 евро, а националното - 13 897 102 евро. Следователно изпълнението надейностите по опазване на биологичното разнообразие се покрива от 92 647 344 евро.

Европейският фонд за регионално развитие съфинансира и четвъртата приоритетна ос - Техническа помощ, като средствата, предоставени от ЕС по тази ос са 38 015 967 евро. Заедно с националното финансиране, което е в размер на 6 708 700 евро, дейностите по тази ос се обезпечават с финансови средства в размер на 44 724 667 евро.