За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Документи ОПОС 2014-2020


Образец на Запис на заповед

Съобщение във връзка със запис на заповед

Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

Приложения:

1. Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) ,
относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

2. Таблица отчетни документи
- Приложения към таблицата

3. Таблица Действителни нетни приходи

Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.

Указания за възнаграждения при управление и/или изпълнение на проекти по ОПОС

Приложение към Указания за възнаграждения при управление и/или изпълнение на проекти по ОПОС

Указания за качване на досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, за поръчки проведени по реда на ЗОП, ред. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Образци на контролни листа за осъществяване на последващ контрол от УО на ОПОС

Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки


Приложение 1 към Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки


План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Указания
за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;

Приложение №1
– Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура;

Приложение № 2


Декларация Общи условия


Декларация определение за нередност


Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г.
- отменени

Общи условия, утвърдени със Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите

Образец на финансов план

Ръководство Обществени поръчки


Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО


Видео ръководства за работа с ИСУН 2020