За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Бенефициенти

Бенефициент – публична или частна институция, отговорна за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти. Бенефициентът разработва и представя предложението за проект, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и оперативната програма. В случай на одобрение на финансова помощ за изпълнение на проекта, бенефициентът е задължен чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта (строителство, услуги и доставки) и подписва договор с избрания в резултат на обществената поръчка изпълнител, под контрола на Междинното звено. Бенефициентът отговаря за ежедневното административно, техническо и финансово управление на проекта. Във връзка с финансовото управление, той извършва разплащане с изпълнителите, осчетоводява транзакциите, верифицира документи и извършва проверки на място. Бенефициентът изпълнява и задачи, свързани с наблюдение и докладване по изпълнението на проекта, както и задачи, свързани с предоставяне на публичност и информация за проекта.

 

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПОС са: общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.

 

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПОС са: общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.


Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС са: общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, администрации, управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.


Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 на ОПОС са: Управляващият орган, Междинното звено, Комитетът за наблюдение, Комитетът за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи, създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3.