За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Oбяви с изтекъл срок

BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

Крайна дата за подаване на документи - 01 август 2016

BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“

Крайна дата за подаване на документи - 30 септември 2015

BG16M1OP002-1.007 “Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2016

BG16M1OP002-1.002 „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“

Крайна дата за подаване на документи - 15 януари 2016

BG16M1OP002-3.001 „Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД“

Крайна дата за подаване на документи - 30 ноември 2015

BG16M1OP002-1.003 „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“

Крайна дата за подаване на документи - 21 декември 2015

BG16M1OP002-6.001 „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 31 декември 2022

BG16M1OP002-1.004 "Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда"

Крайна дата за подаване на документи - 28 декември 2015

BG16M1OP002-4.001 „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“

Крайна дата за подаване на документи - 05 февруари 2016

BG16M1OP002-3.002 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016