За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"

Дата на обявяване: 05 декември 2018
Крайна дата за подаване на документи: 31 май 2019

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

В рамките на процедурата ще бъдат разработени двуетапни проекти. При изпълнението на първия етап ще бъдат подкрепени подготвителни дейности за осъществяването на втория етап – реализиране на същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с:

− друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн;

− с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или  газоразпределителна мрежа.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Процедурата чрез директно предоставяне се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е до 111 442 101,58 лв. с ДДС.

Допустими за финансиране по процедурата са дейностите от подготвителния първи етап, дейности за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво в рамките на втория етап, както и дейностите за организацията и управлението на проектното предложение и дейностите по информация и комуникация.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 59 месеца, от които 54 месеца са за физическо изпълнение на дейностите по проекта, като физическото изпълнение на дейностите от първия етап следва да приключи не по-късно от 31.05.2021 г., а на дейностите от втория етап – не по-късно от 31.12.2023 г.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“ – http://ope.moew.government.bg/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 31 май 2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронна поща programming@moew.government.bg.

« Назад