За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-2.008 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

Дата на обявяване: 17 май 2018
Крайна дата за подаване на документи: 17 юли 2018

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.008 Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Бенефициент по процедурата е Столична община в партньорство с „Топлофикация София“ ЕАД.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура, съобразено с целите и индикаторите, заложени в ОПОС 2014-2020 г., е да бъде осигурен допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци, по-специално оползотворяване на образуваната в инсталацията за механично-биологично третиране (МБТ)  на Столична община RDF фракция, с което ще се осигури завършеност на системата и устойчивост на управлението на битовите отпадъци на Столична община. Очакван резултат от изпълнението на мерките по процедурата е да бъде изграден допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци за оползотворяването на RDF отпадък от 180 000 т/год, образуван от работата на инсталацията за МБТ на Столична община. Другият очакван резултат е да бъде завършена третата фаза на проект „Интегрирана система за управление на битовите отпадъци на Столична община“, като с това ще се допринесе за постигане на целите, заложени в националната нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците и на Националния план за управление на отпадъците за периода до 2020 г.

Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, в т.ч.:

а) дейности по изготвяне на анализ разходи-ползи; предпроектно проучване; формат за подаване на информация относно голям проект съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 година;

б) изготвяне на експертни анализи и проучвания, например: финансови анализи и изследвания, обосновки, проучвания, информации; проучвания и подготовка на документация с цел издаване на административни актове по законодателството по околна среда; проучвания и подготовка на документация за издаване на разрешителни/регистрационни актове, други проучвания;

в) проектиране, в т.ч. устройствено планиране, идейно/работно проектиране;

г) извършване на специализирани услуги, напр. свързани с оценката на съответствието на проекта, в т.ч. юридически, икономически, нотариални, инженерни и др. вид специализирани услуги;

д) подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители;

е) дейности, включени в Техническа помощ съгласно Споразумение за представяне на подкрепа по проекти в рамките на Меморандума за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Р България и с Европейска инвестиционна банка;

ж) извършване на строителен и авторски надзор.

2. Дейности, свързани със строителството на инсталацията за оползотворяване на RDF отпадък, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото недвижимо оборудване, съоръжения и обзавеждане.

3. Дейности по доставка и пускане в експлоатация на движими машини, оборудване, обзавеждане и техника (в т.ч. компютърен хардуер), софтуер и др., необходими за експлоатацията на инсталацията.

4. Организация и управление на проекта.

5. Информация и комуникация.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и с национални средства. Максималната стойност на БФП по процедурата е 180 000 000 (сто и осемдесет милиона) лева без ДДС. Минималният размер на БФП по настоящата процедура е 97 791 500 лв. (50 000 000 евро).

Максималният срок за изпълнение на големия проект е 65 месеца, от които 60 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“ - http://ope.moew.government.bg/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проекта е 17.07.2018 г. (вторник), 18:30 ч.

Големият проект може да бъде подаден от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 17.05.2018 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 17.05.2018 г.

Справка на получените предложения и възражения от 16.05.2018 г.

Писмо от Министерство на финансите -1

Писмо от Министерство на финансите - 2

 

Насоки за кандидатстване

 

« Назад