За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Дата на обявяване: 22 юли 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 януари 2019

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002  „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух - Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен.

Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. В резултат от изпълнението на дейностите по процедурата, следва да бъдат изготвени качествени програми, адресиращи основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община. Процедурата ще има косвен принос за постигане на специфичната цел по приоритетна ос 5 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx” на ОПОС 2014-2020 г., като предостави основа, подпомагаща избора на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  1. Дейности за подготовка на проекта: изготвяне на проектно предложение; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител и др.
  2. Дейности по провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за услови-ята и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за ус-ловията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, про-екти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, при необходимост.
  3. Дейности, свързани с разработване/актуализиране на общинските програми за КАВ в съответствие с изискванията на Раздел I от Приложение №15 на Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на Инструкция за разработване на програми за  намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 3 000 000 лв. (три милиона лева).

Крайният срок за представяне на проектно предложение е както следва:

  • 30.01.2017 г., 16:00 ч. (за общини Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Кърджали, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Пловдив, Шумен).
  • 30.01.2019 г., 16:00 ч. (за общини Бургас, Велико Търново, Видин, Горна Оряховица,   Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково).

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Въпроси и отговори по процедурата от 17.01.2017 г.

Въпроси и отговори по процедурата – обобщена допълнителна информация от 29.11.2016 г.

Въпроси и отговори по процедурата от 10.09.2016 г.

Справка за получени предложения и възражения от 22 юли 2016 г.

Насоки за кандидатстване от 22 юли 2016 г.

Покана за кандидатстване

Заповед за утвърждаване на насоките

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Заповед №РД-ОП-57/21.05.2017 г. за прекратяване на Процедура №BG16M1OP002-5.002  „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отношение на конкретен бенефициент - община Добрич, подал проектно предложение "Актуализация на програма за намаляане на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на община Добрич за периода 2018-2020 г."

Заповед №РД-ОП-59/09.06.2017 г. за прекратяване на Процедура №BG16M1OP002-5.002  „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отношение на конкретен бенефициент - община Девня, подал проектно предложение "Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух на община Девня"

Заповед №РД-ОП-77/03.08.2017 г. за прекратяване на Процедура №BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по отношение на конкретен бенефициент – община Пирдоп, подал проектно предложение „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в община Пирдоп”

Заповед №РД-ОП-41 от 19.04.2019 г. за прекратяване на Процедура №BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по отношение на конкретния бенефициент – община Стара Загора, подал проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Стара Загора - Фаза 1“

Заповед №РД-ОП-68 от 22.05.2019 г. на Ръководителя на УО на ОПОС за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент –община Сливен, подал проектно предложение „Разработване на Програма на община Сливен за качество на атмосферния въздух 2021-2025 г.“, регистрирано с № BG16M1OP002-5.002-0019 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020)


« Назад