За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок

BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”

Крайна дата за подаване на документи - 15 май 2013

BG161PO005/12/1.40/01/34 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност”

Крайна дата за подаване на документи - 05 февруари 2013

BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резерват

Крайна дата за подаване на документи - 05 февруари 2013

BG161PO005/12/3/3.2/07/32 "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост"

Крайна дата за подаване на документи - 01 октомври 2012

BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания”

Крайна дата за подаване на документи - 10 септември 2012

BG161PO005/12/2.10/08/30 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”

Крайна дата за подаване на документи - 15 август 2012

BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”

Крайна дата за подаване на документи - 15 юни 2012

BG161PO005/11/1.3/02/28 Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата

Крайна дата за подаване на документи - 16 март 2012

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове

Крайна дата за подаване на документи - 03 февруари 2012

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати

Крайна дата за подаване на документи - 03 февруари 2012