За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.11.2018

ПРИЕТИ СА МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“

Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха приети на състоялото се днес дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. „Основната цел на Управляващия орган и на местната власт трябва да бъде постигането на конкретни резултати за повишаване качеството на въздуха“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той допълни, че е важно след решенията на днешния комитет в кратки срокове допустимите общини да бъдат поканени да подадат своите проектни предложения по процедурата.

„Успешното изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020 г. ще позволи да осигурим по-голямо финансиране през следващия програмен период за общините, които не могат да кандидатстват по процедурата по приоритетна ос 5 за подобряване качеството на въздуха. Знаем, че финансовата подкрепа на програмата е важна за общините и затова ще се постараем да гарантираме необходимия ресурс и занапред“, каза още министър Димов.

Допустими бенефициенти по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, които отговарят на критериите за допустимост и качество, са общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. За определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, отправени в рамките на проведени технически срещи през 2018 г.

„Европейската комисия напълно подкрепя Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да концентрира инвестиционния ресурс в определен брой общини“, категоричен бе Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. „Въпреки различните мнения, ние считаме, че това е единственият правилен подход за постигане на видима промяна в качеството на въздуха в българските градове. Важно е да се учим от процеса, за да построим устойчива тенденция за следващия програмен период, в който качеството на атмосферния въздух ще е ключов приоритет.“, добави той.

Комисията отчете и прогрес в изпълнението на ОПОС, като приемането на методологията и критериите за оценка на процедурата за въздуха е още една крачка напред. Представителите на ЕК обърнаха внимание, че за решаването на проблема с въздуха в общините трябва да се търсят и други мерки и инвестиции извън ОП „Околна среда“.

На днешния Комитет за наблюдение беше приет и проектът на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Промените най-основно се отнасят до изместване на сроковете за обявяване на процедури и съответно подаване на проектни предложения по приоритетни оси „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

 

Архив