За връзка с нас

Управляващ орган
Бул. Мария Луиза - 22 
София 1000 
Факс: 02 980 6729
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1

Актуални обяви

Какво ново?

ВАЖНО! Във връзка с препоръчаните мерки от Европейската комисия (ЕК), в писмо от 27 ноември 2013 г., за разходите, декларирани към ЕК в периода 2010 – 2013 г., УО на ОПОС идентифицира всички обществени поръчки по договори за безвъзмездна финансова помощ, по които има сертифицирани разходи за периода 2010-2013 г. над стойностните прагове по Европейските директиви (близо 250 бр.). Беше извършена 100% повторна верификация на тези обществени поръчки, с цел проверка за наличие на петте нарушения, идентифицирани от ЕК, а именно:

Незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка;

  • Незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на офертите поради непълно предварително обявление;
  • Ограничително изискване за членство в Централния професионален регистър на строителите по Закона за Камарата на строителите без допускане на еквивалентно национално  членство;
  • Неравно третиране на участниците по време на подбора;
  • Незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на офертите поради обявяване на удължаването само в рамките на Република България.

В резултат на проверките бяха открити случаи на цитираните нарушения.

Допълнителна информация за най-често допусканите грешки, може да намерите - ТУК:

ВАЖНО!

С Постановление № 58/14.03.2014 г. на Министерския съвет, обнародван в ДВ №27/25.03.2014 г., е изменен и допълнен Устройственият правилник на Министерството на околната среда и водите. Съгласно това изменение е създадена Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Тя изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 –2020 г., и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове. Целта е подобряване на системите за управление и контрол на оперативната програма и оптимизиране на системите и двустепенния модел - Управляващ орган и Междинно звено.

ВАЖНО!

Във връзка с изнесена информация в медиите, относно предупреждение на ЕК за окончателно спиране на средствата по Оперативна програма „Околна среда“, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ прави следното уточнение:

Писмото на ЕК е базирано на констатациите в предварителния одитен доклад на ЕК от одитната мисия, проведена през септември-октомври 2013 г. В него се изброяват вече констатираните в писмата, от края на миналата година, слабости в системите за управление и контрол в областта на обществените поръчки.

Изисква се националните органи да предоставят информация, относно предприетите корективни мерки. Екипът на МОСВ и УО на ОПОС са разработили план за действие с мерки, насочени към възстановяване на плащанията от ЕК, който е в процес на изпълнение от края на миналата година. Планът е представен пред националния одитен орган (Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз“) към Министерство на финансите и в Централното координационно звено (ЦКЗ) в администрацията на Министерски съвет.

След изпълнение на корективните мерки и тяхното подтвърждение от страна на одитния орган и службите на ЕК следва плащанията по оперативната програма да бъдат възстановени.

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС) е една от седемте оперативни програми в България, която определя стратегическите цели на страната ни в сектор „околна среда", които се финансират от европейските фондове в настоящия програмен период (2007-2013 г.). ОПОС е с бюджет от 3.5 млрд. лв. Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура в трите сектора оперативната програма допринася за осъществяването на стратегическата визия на България съгласно Националната стратегическа референтна рамка, а именно: към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда, са:


Кохезионен фонд (КФ) - целта на фонда е да подпомага по-слабо развитите държави-членки да намалят своето икономическо и социално изоставане и да стабилизират икономиката си.


Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - с основна цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите.